Algemene Voorwaarden

1. Wielinga Advocatuur & Mediation houdt zich bezig met de uitoefening van de rechtspraktijk in de ruimste zin van het woord. Wielinga Advocatuur & Mediation verleent in dat kader juridische bijstand, oefent de advocatuur uit en begeleidt opdrachtgevers in een mediationtraject.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Wielinga Advocatuur & Mediation ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Alle opdrachten, daaronder ook begrepen vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, worden tevens uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever; derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden en/of verstrekte adviezen geen rechten ontlenen. Alle werkzaamheden door Wielinga Advocatuur & Mediation worden uitgevoerd op grond van een overeenkomst tot opdracht ex artikel 7:400 BW. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. Opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen en kennen geen fatale termijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte opdracht en informatie.

5. Iedere partij kan de overeenkomst van opdracht – onder opgave van redenen – voortijdig en met onmiddellijke ingang opzeggen.

6. Wielinga Advocatuur & Mediation kan op grond van geldende regelgeving ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht zijn de identiteit van een opdrachtgever vast te stellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs of UBO en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden zonder opdrachtgever daarover in te mogen lichten. Door het geven van de opdracht aan Wielinga Advocatuur & Mediation geeft opdrachtgever aan hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te verlenen.

7. Wielinga Advocatuur & Mediation is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van het kantoor. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Verklaring van Wielinga Advocatuur & Mediation.


Aansprakelijkheid

8. Wielinga Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval de werkzaamheden al dan niet gedeeltelijk uit te laten voeren door andere advocaten. Bij het inschakelen van derden zal Wielinga Advocatuur & Mediation zoveel mogelijk voorafgaand overleg voeren met de opdrachtgever en zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Wielinga Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derde te aanvaarden.

9. De aansprakelijkheid van Wielinga Advocatuur & Mediation wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wielinga Advocatuur & Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een verzekerd bedrag van € 500.000,– te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Wielinga Advocatuur & Mediation komt. Op verzoek van opdrachtgever kan dit bedrag worden verhoogd. Iedere aanspraak is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, en Wielinga Advocatuur & Mediation toch gehouden zou zijn de schade te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Wielinga Advocatuur & Mediation voor de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,–.

10. De opdrachtgever vrijwaart Wielinga Advocatuur & Mediation tegen alle aanspraken van derden, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.

11. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, zijn ingediend bij de deelnemer.


Kosten

12. Indien de opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan wel er uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, is de opdrachtgever aan Wielinga Advocatuur & Mediation voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Wielinga Advocatuur & Mediation zijn betaald, zoals onder andere het griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels e.d.
Het honorarium wordt, gespecificeerd naar tijd en aard der werkzaamheden in beginsel maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Wielinga Advocatuur & Mediation vast te stellen basisuurtarief. Wielinga Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen. Een voorschot op het honorarium en de verschotten kan worden verlangd.

13. Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals op de declaratie aangegeven. Dit met dien verstande dat een voorschotdeclaratie te allen tijde per omgaande dient te worden betaald. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor deze wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag verschuldigd is. Wielinga Advocatuur & Mediation is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. Wielinga Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor de schade die als gevolg daarvan ontstaat.

14. Indien er een discussie ontstaat over de behandeling van de zaak door Wielinga Advocatuur & Mediation, waarbij de opdrachtgever het dossier ter beschikking gesteld wil hebben, zal het dossier eerst ter beschikking worden gesteld na ontvangst van alle uitstaande en verschuldigde declaraties tot dat moment.

15. Wielinga Advocatuur & Mediation is gerechtigd een eventueel door de opdrachtgever betaald voorschot op de declaratie te verrekenen met de oudste openstaande declaratie.


Slotbepalingen

16. Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Een kopie van het dossier wordt gedurende vijf jaar bewaard, waarna het wordt vernietigd.

17. Op alle rechtsverhoudingen waarbij Wielinga Advocatuur & Mediation partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.