Michaela Wielinga

Indexering onderhoudsbijdragen per 1 januari 2021

Logo

De wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2021 worden verhoogd is vastgesteld op 3 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Uit artikel 1:402a BW volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen alimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering

Het vorenstaande geldt tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten door partijen bij overeenkomst of door de rechter bij een rechterlijke uitspraak. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2020. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. De alimentatiegerechtigde kan nog tot vijf jaar later een beroep doen op de wettelijke indexering.

Om problemen te voorkomen is het van belang om ieder jaar rond deze tijd te raadplegen wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage.

Voor vragen belt u gerust naar 0343-597995.

De invloed van het Coronavirus.


De invloed van het Coronavirus op gescheiden ouders en hun kinderen.

Het Coronavirus is momenteel het gespreksonderwerp van de dag en heeft veel invloed op ieders situatie. Veel ouders werken thuis, kinderen kunnen niet meer naar school of naar de opvang. Dit vergt veel overleg en het is goed denkbaar dat dit in situaties waarbij ouders gescheiden zijn en kinderen derhalve in 2 gezinnen opgroeien tot extra vragen of moeilijke situaties leidt. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de zorgregeling?

De zorgregeling

In zijn algemeenheid bestaat er op dit moment nog geen reden om de reguliere zorgregeling niet door te laten gaan. Het is raadzaam om hierover de adviezen die door het RIVM worden gegeven op te volgen. Zo lang het nog is toegestaan om naar buiten te gaan, kunnen de kinderen in beginsel ook van verblijfplaats wisselen. In een specifieke situatie kan dit uiteraard anders liggen. Het is daarbij denkbaar dat de ene ouder meer mogelijkheden heeft om de kinderen op te vangen dan de andere ouder.

Maar wat te doen indien de kinderen of (één van de) ouders ziek zijn? En waar moeten de kinderen verblijven indien er op termijn mogelijk wel een algehele lock down volgt?

Ga over bovenstaande punten alvast met elkaar in gesprek en pas de zorgregeling indien nodig tijdelijk aan. Probeer waar mogelijk flexibel naar elkaar te zijn. De gezondheid van alle betrokken zal voorop moeten staan, maar blijf hierover als goede ouders met elkaar in gesprek zodat de kinderen met beide ouders een goed contact kunnen behouden.

Onenigheid

Lukt het niet om (vooraf) afspraken met elkaar te maken of ontstaat er toch een conflict door de invloed van de maatregelen die in het kader van het Coronavirus worden genomen, dan kan Wielinga Advocatuur & Mediation wellicht iets voor u betekenen. Zo kan mr. Wielinga-Van Dillen bijvoorbeeld als mediator optreden zodat u samen alsnog tot het maken van goede afspraken kunt komen. Is het niet meer mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan, dan kan meegekeken worden met één van beide ex-partners in de hoop dat alsnog een oplossing kan worden bereikt.

Contact

Ons kantoor geeft er de voorkeur aan op dit moment – indien dit niet echt noodzakelijk is – direct contact met cliënten en andere partijen waar mogelijk te vermijden, zodat we hiermee in ieder geval ons steentje bijdragen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij bieden u om deze reden dan ook de mogelijkheid om door middel van Vectera (videobellen) met ons in gesprek te gaan, indien u daaraan de voorkeur geeft boven telefonisch overleg.

Wielinga Advocatuur & Mediation zal er alles aan doen om zo goed mogelijk zorg te blijven dragen voor adequate juridische dienstverlening en zal ook nog steeds nieuwe zaken aannemen. Heeft u dus vragen omtrent een familierechtelijk geschil neem gerust contact met ons op via info@wielinga-advocatuur.nl of 0343-597995 om een afspraak in te plannen.

Een man wordt na een langdurig dienstverband ontslagen in verband met het gebruik van alcohol onder werktijd. Is het inkomensverlies voor herstel vatbaar? En moet dus met het inkomensverlies geen rekening worden gehouden? En is het aan de man te verwijten dat er sprake is van inkomensverlies?

Klik hier om publicatie te downloaden

Indexering onderhoudsbijdragen per 1 januari 2020

BeeldmarkDe wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2020 worden verhoogd is vastgesteld op 2,5 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Uit artikel 1:402a BW volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen alimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering
Het vorenstaande geldt tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten door partijen bij overeenkomst of door de rechter bij een rechterlijke uitspraak. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2020. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. De alimentatiegerechtigde kan nog tot vijf jaar later een beroep doen op de wettelijke indexering.

Om problemen te voorkomen is het van belang om ieder jaar rond deze tijd te raadplegen wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage.

Voor vragen belt u gerust naar 0343-597995.

Verlaging Aftrekmogelijkheden Partneralimentatie

Vanaf 1 januari 2020 geldt een gewijzigd tarief voor wat betreft de aftrekbaarheid van de door u te betalen partneralimentatie. Het toptarief wordt vanaf die datum verlaagd en in de jaren daarna verder afgebouwd.

Dit heeft gevolgen voor alimentatiebetalers die thans de door hen te betalen bedragen aftrekken in de hoogste schijf. Dat zijn betalers met een belastbaar inkomen van boven de € 68.507,– bruto per jaar. Door de verlaging van de aftrek, wordt het fiscale voordeel geleidelijk lager. Er geldt op dit moment nog dat betaalde partneralimentatie aftrekbaar is tegen maximaal € 51,75 %, maar dit wordt afgebouwd naar 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en € 37,10 % in 2023. Voor inkomens vanaf € 68.507,– geldt dus dat per 1 januari 2020 de betaalde partneralimentatie aftrekbaar is tegen maximaal 46%.

Concreet betekent dit dat wanneer de hoogte van de te betalen alimentatie gelijk blijft (of zelfs iets stijgt door de jaarlijkse indexering), maar het fiscale voordeel kleiner wordt, de netto alimentatie dus hoger wordt. Dit kan betekenen, indien de maximale draagkracht wordt aangewend voor de betaling van partneralimentatie, dat er meer betaald moet worden dan de draagkracht.

Valt u in deze categorie? Laat u dan voorlichten over uw mogelijkheden om de partneralimentatie te verlagen en bel naar 0343-597995 of stuur een e-mail naar info@wielinga-advocatuur.nl.

Bij een scheiding krijgt u te maken met wijzigingen met betrekking tot uw belasting en toeslagen. Wilt u hier meer over weten, download dan de artikelen: “Uit elkaar Belastingdienst”, door te klikken op onderstaand plaatje!

Nog meer weten, kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Herziening partneralimentatie

De Tweede Kamer heeft op 11 december jl. met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie, waarmee de partneralimentatieduur wordt teruggebracht van 12 naar 5 jaar.
Volgens de nieuwe wet bedraagt de duur van de partneralimentatieplicht de helft van het aantal huwelijkse jaren, met een maximum van vijf jaar. Voorbeeld: wie 4 jaar getrouwd is, betaalt maximaal 2 jaar partneralimentatie.
Er zijn een aantal uitzonderingen, met name voor mensen van wie verwacht wordt dat zij minder kansen hebben om na de echtscheiding op korte termijn in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze uitzonderingen zijn in het kort:

  • mensen die vóór 1 januari 1970 zijn geboren en langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie;
  • bij echtparen met kinderen onder de 12 jaar heeft de ex-partner recht op partneralimentatie totdat het jongste kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt, derhalve maximaal 12 jaar;
  • na een huwelijk van minimaal 15 jaar, waarbij de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd binnen 10 jaar na de scheiding bereikt, bestaat recht op partneralimentatie tot het moment dat AOW wordt ontvangen, met een maximum van 10 jaar.
  • het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de alimentatieplichtige leidt niet meer automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting;
  • alimentatiegerechtigden boven de 50 die langer dan 15 jaar getrouwd waren, krijgen 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt 7 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wet.
    Naast bovenstaande uitzonderingen blijft het mogelijk voor de rechter om in schrijnende gevallen een langere termijn toe te wijzen.

De Eerste Kamer dient nog te beslissen. Als ook daar het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zal de wet naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden.
De wet, die alleen over partneralimentatie gaat en dus niet over kinderalimentatie, heeft geen terugwerkende kracht en geldt dus alleen voor echtscheidingen na de inwerkingtreding van de wet. Het is in uw situatie wellicht wel mogelijk om te anticiperen op de nieuwe wet. Bel gerust voor vragen en/of advies.

Een biologische vader wil graag omgang met zijn minderjarige kind. Een kind heeft recht op omgang met de andere ouder als er sprake is van een nauwe en persoonlijke betrekking ofwel family life. Als family life vast staat, kan deze dan later worden verbroken? En wanneer is er sprake van een grond voor de ontzegging van de omgang?

Klik hier om publicatie te downloaden

Indexering onderhoudsbijdragen per 1 januari 2019

De wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2019 worden verhoogd is vastgesteld op 2 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Uit artikel 1:402a BW volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen alimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering

Het vorenstaande geldt tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten door partijen bij overeenkomst of door de rechter bij een rechterlijke uitspraak. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2019. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. De alimentatiegerechtigde kan nog tot vijf jaar later een beroep doen op de wettelijke indexering.

Om problemen te voorkomen is het van belang om ieder jaar rond deze tijd te raadplegen wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage.

Voor vragen belt u gerust naar 0343-597995

Indexering onderhoudsbijdragen per 1 januari 2017

De wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2017 worden verhoogd is vastgesteld op 2,1 %. Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kunt u het geïndexeerde bedrag berekenen.

Uit artikel 1:402a BW volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. Dit geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen alimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering
Het vorenstaande geldt tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten door partijen bij overeenkomst of door de rechter bij een rechterlijke uitspraak. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2017. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt. De alimentatiegerechtigde kan nog tot vijf jaar later een beroep doen op de wettelijke indexering.

Om problemen te voorkomen is het van belang om ieder jaar rond deze tijd te raadplegen wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage.

Voor vragen belt u gerust naar 0343-597995.